Adatvédelmi Nyilatkozat
Aurora Premium Home szálláshely

Az Aurora Premium Home (továbbiakban: „Szálláshely“) az alábbiakban ismerteti Adatvédelmi Nyilatkozatát, melynek elektronikus, letölthető verziója a Szálláshely weboldalán, nyomtatott formája pedig a szálláshelyen érhető el.

Az adatkezelő és feldolgozó adatai:
Adatkezelő és adatfeldolgozó: Péter Angéla egyéb szálláshely szolgáltatást nyújtó, adószámmal rendelkező magánszemély (továbbiakban „Szálláshely“)
Címe: 9028 Győr, Szent Imre u 172/a.
Adószáma: 77134484-1-28
Telefonszáma: +36-70-3300461
E-mail címe: p.angela@stilusjel.hu
Weboldal: http://www.aurorapremiumhome.mozello.hu/
NTAK szám: EG19010843

A Szálláshely tevékenységét a magyar és nemzetközi törvények és etikai normák betartásával végzi. Az azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak:
- 2011. évi CXII. törvény - Infotv.,
- 2000. évi C. törvény - Számvtv.,
- 2001. évi CVIII. törvény - Ekertv.,
- 2016/679/EU Rendelet

A Szálláshely az adatkezelés során különös figyelmet fordít a természetes személyek (továbbiakban: „Érintett“ személyes adatainak védelmére, a kapcsolódó rendeletek betartására, és tiszteletben tartja a természetes személyek szabadságát és alapvető jogait.

1. Definíciók
A jelen tájékoztatóban a következő fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
1.1 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagyközvetve - azonosítható természetes személy;
1.2 személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
1.3 hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
1.4 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
1.5 adatkezelő (szálláshely): az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
1.6 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
1.7 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
1.8 adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
1.9 adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
1.10 adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
1.11 adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
1.12 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
1.13 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
1.14 adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
1.15 harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
1.16 EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
1.17 harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
1.18 A jelen tájékoztatóban nem meghatározott fogalmakat az Infotv.-ben meghatározott jelentéssel kell értelmezni.

2. Adatkezelési alapelvek

2.1 Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
2.2 Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
2.3 A Szálláshely - az Infotv. rendelkezéseivel összhangban - akkor kezel személyes adatot, ha
- Ahhoz az érintett hozzájárul.
- Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a Szálláshely a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
- A rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
- A Szálláshely vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
- Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

A Szálláshely felhívja a részére adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4. Kezelt személyes adatok köre, az adatrögzítés célja, jogcíme és időtartama:

4.1 A weboldal látogatása esetében rögzített azonosítók, cookie-k:

Böngésző cookie-k
A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie-t) helyez el. A sütik olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy maximális kényelmet nyújtsunk Önnek, amikor meglátogatja weboldalunkat. A süti egy világos betű/szám kombinációt tartalmaz, amely az Ön által használt böngészőt azonosítja. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat. Főleg egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket alkalmazunk, amelyek nem az Ön merevlemezén tárolódnak és nyomban kitörlődnek, amikor a böngészőjét bezárja vagy ha meghatározott ideig semmit sem csinál a honlapon. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.
Rendszer cookie-k
Weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett rendszer cookie-k a felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k fő szabály szerint 30 napig tárolódnak, a felhasználó ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett, böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.
Google Analytics cookie-k
A Google Analytics szintén sütiket használ, amelyeket a számítógépére mentenek, ezzel segítve a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését. Az adatok személyes beazonosításra nem, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak, erre is csak az adott domain tekintetében.
Cookie-k törlése:
Az Adatkezelő és harmadik felek: Google, Google Analytics által elhelyezett cookie-kat a felhasználó számítógépéről bármikor törölheti, illetve, beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookie-k alkalmazását korlátozza, vagy tiltsa.
Google általános cookie tájékoztató:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

4.2 Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés
A weboldalon található kapcsolati űrlap kitöltésével a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon a weboldalon kínált szálláshely szolgáltatásokról.

A kezelt adatok köre: név és e-mail cím
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, tájékoztatás
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának fennállása alatt, azaz a Szálláshelyhez történő érkezésétől számítva legfeljebb 30 napig, illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

4.3 Szállásfoglalás
Az online, személyes (papír alapú) vagy telefonos szobafoglalás esetén a Szálláshely az alábbi adatokat kéri az érintettől.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím
Az adatkezelés célja: szálláshely foglalás rögzítése, tájékoztatás, kapcsolattartás
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
Az adatkezelés időtartama: Az érintettel fennálló szerződéses jogviszony fennállásának időtartamáig, kivéve: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján őrzendő adatok 8 évig, valamint az adózás rendjéről szóló 2017 évi CL. törvény alapján őrzendő adatok a tárgyévet követő 5. év utolsó napjáig.

4.4 Bejelentő lap
A Szálláshelyre történő bejelentkezéskor az érintett bejelentőlapot tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szálláshely az alábbi kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti.

A kezelt adatok köre: családi és utónév, vendég neme, lakcím, állampolgárság (statisztikai célból), születési hely és idő, úti okmány azonosító száma, szálláshely igénybevételének kezdő és záró időpontja.
Valamint, harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás:
Vízum, tartózkodási engedély száma, beutazás időpontja, helye.
A kötelezően megadandó adatok érintett általi megadása a Szálláshely-szolgáltatás igénybevételének feltétele.
Az adatkezelés célja: szálláshely szolgáltatás nyújtása, a szálláshelyen tartózkodók nyilvántartása, a kapcsolattartás, szálláshelyen tartózkodók adatainak továbbítása a Nemzeti Tirusztikai Adatszolgáltató Központ felé.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a 2007. évi II. tv. 73. § (2) bekezdése.
Az adatkezelés időtartama: Az érintettel fennálló szerződéses jogviszony fennállásának időtartamáig, kivéve: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján őrzendő adatok 8 évig, valamint az adózás rendjéről szóló 2017 évi CL. törvény alapján őrzendő adatok a tárgyévet követő 5. év utolsó napjáig.

A bejelentőlap és a vendégnyilvántartó könyv aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait a Szálláshely a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.

4.5 Számlázás
A kezelt adatok köre:
név, számlázási cím, az igénybevett szolgáltatás, annak ellenértéke, fizetési mód, a szolgáltatás igénybevételének dátuma, megfizetett idegenforgalmi adó (IFA) összege.
Az adatkezelés célja: az igénybevett szálláshely szolgáltatásról számla kiállítása, fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, nem fizetés esetén jogi lépések megtétele
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a 2007. évi II. tv. 73. § (2) bekezdése.
Az adatkezelés időtartama: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján 8 év

4.6 Elektronikus megfigyelő rendszer, kamera
A Szálláshely biztonsági és vagyonvédelmi okokból a Szálláshely bejárati kapujánál kamerát működtet, mely mozgást és hangot rögzít. Erre a Szálláshely szabályzatában felhívja szállóvendégei figyelmét, valamint, a kamerás megfigyelést Szálláshely bejárati kapuján elhelyezett piktogram is jelzi.
Adatkezelési célok: személy-és vagyonvédelem
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és „a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 25 § (1) bekezdése.
Adatkezelés időtartama: kamerafelvételeket a Szálláshely az eszközben található SD kártyára meni, a felvételek megőrzésének időtartama a 2005. évi CXXXIII. törvény 31 § szerint, maximálisan 30 nap.

4.7 Hírlevélre feliratkozás esetében kezelt adatok:
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím
Adatkezelési célok: tájékoztatást nyújtó, reklámot is tartalmazó hírlevelek küldése e-mailen
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

Hírlevélre történő feliratkozás a weboldalon elhelyezett „Hírlevél Feliratkozás” űrlap kitöltésével, a „Feliratkozás” opcióra kattintva valósul meg.
A Szálláshely a Felhasználó által megadott adatok helyességét nem ellenőrzi. A nyilvántartásban rögzített adat harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adható át. A szálláshely a Felhasználó által megadott adatokat kizárólag a weboldalon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó hírlevél küldése céljából használja fel.
A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. A leiratkozás a hírlevél alján elhelyezett „Leiratkozás“ linkre kattintva, vagy a weboldalon található feliratkozási boxban lévő Leiratkozás gomb megnyomásával, vagy a p.angela@stilusjel.hu e-mail címre írt levélben kérheti a felhasználó.

4.8 Közösségi oldalak
A Szálláshely jelen van a Facebook és Instagram közösségi oldalakon. A Szálláshely követése, illetve, a követéséről történő leiratkozás önkéntes alapon történik. A Szálláshely követőinek közösségi oldal profiljához hozzáfér, de adataikat semmilyen célra nem használja fel.
A Facebook és Instagram közösségi portálok a Szálláshelytől független, külön adatkezelők, adatvédelmi irányelveiket maguk határozzák meg és teszik közzé.

5. Weboldal tartalma
5.1 A http://www.aurorapremiumhome.mozello.hu/ nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.
5.2 A http://www.aurorapremiumhome.mozello.hu/ címen elérhető portál html kódja a Szálláshelytől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.
5.3 A http://www.aurorapremiumhome.mozello.hu/ tartalmazhat más vállalatok weboldalaira mutató linkeket. Az ilyen linken keresztül Ön által meglátogatott külső webhelyek adatvédelmi intézkedéseiért nem vállalunk felelősséget! Kérjük, tájékozódjon ezen külső webhelyek adatvédelmi szabályairól!

6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók, adattovábbítás:

A Szálláshely a szálláshelyen tartózkodók tekintetében adattovábbítási kötelezettséggel tartozik a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) felé . Az adattovábbítás az NTAK által biztosított szoftveren kereszül, online rendszerben történik. Az NTAK Adatkezelési Tájékoztatója elérhető itt: https://info.ntak.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

A továbbított adatok: családi és utónév, vendég neme, születési hely és idő, állampolgárság, ország, irányítószám.

A fentieken kívül harmadik személynek az adatkezelő nem ad át személyes adatot. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. A szálláshely a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

Szállásközvetítők

A Szálláshely téjékoztatja az érintettet, hogy a Szálláshellyel kapcsolatban álló szállásközvetítő portálok (Booking, szallas.hu, AirBNB, Expedia) a Szálláshelytől független adatkezelők. Az érintett ezen szolgáltatók adatvédelmi szabályzatáról azok weboldalain tud részletes információhoz jutni.

7. Adatbiztonsági követelmények:

7.1 A Szálláshely gondoskodik az érintett személyes adatainak biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

7.2 Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

7.3 A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

8. Adatkezeléssel kapcsolatos ügyintézés, tájékoztatás, adatok helyesbítése, törlése

Az érintett szóbeli vagy írásbeli kérelmére a Szálláshely tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az érintettnek továbbá jogában áll kérelmezni Szálláshelynél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint, személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogait az Info tv. 14-24. §-ai, továbbá a GDPR III. fejezete 12-22 és 34. cikkei tartalmazzák.

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

9. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens esetén az adatkezelő a GDPR szabályaival összhangban jár el. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett természetes személyek jogaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül a GDPR 34. szakaszával összhangban tájékoztatja az érintettet vagy érintetteket az adatvédelmi incidensről tényéről és a tervezett válaszintézkedésekről.

10. Tárhelyszolgáltató adatai: Tárhelyszolgáltató neve: https://www.mozello.com/

A Szálláshely adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a http://www.aurorapremiumhome.mozello.hu/ címen. A Szálláshely fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról a Szálláshely haladéktalanul értesíti közönségét. 

Hozzon létre weboldalt vagy webáruházat a Mozello segítségével.

Gyorsan, egyszerűen, programozás nélkül.

Visszaélés jelentése Bővebb információ